Regulamin Bonów Podarunkowych

I. Warunki ogólne

 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Kram z tradycjami Grażyna Kłopocka-Służała, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą, NIP: 521-268-27-74, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.kramztradycjami.pl (zwany dalej Sklepem internetowym).
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Nabywcą) i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Posiadacza Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Posiadaczem).
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
 4. Wartość Bonów Podarunkowych oraz wzory opublikowane są na stronie Sklepu internetowego.
 5. Bon Podarunkowy może być wykorzystany na dowolne produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego lub na produkty realizowane na indywidualne zamówienie Posiadacza złożone w Sklepie internetowym.
 6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Posiadacz jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie Bonu Podarunkowego.
 8. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego.
 9. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu Bonu Podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu Podarunkowego, na prośbę Nabywcy, wydawane jest potwierdzenie wpływu na konto Wydawcy należności za Bon Podarunkowy. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na dowolne produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego lub na produkty realizowane na indywidualne zamówienie Posiadacza złożone w Sklepie internetowym.
 2. Każdy Bon wyposażony jest w niepowtarzalny kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego. W przypadku wyższej wartości zakupu niż wartość Bonu Podarunkowego, nadwyżkę należy opłacić przelewem bankowym na konto wskazane w potwierdzeniu zakupu.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
 7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu internetowego.
 2. Posiadacz może skorzystać z prawa zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Bonów Podarunkowych zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Zwroty" w Regulaminie Sklepu.
 3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila konto Posiadacza i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego określonego przy jego zakupie.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca Bonu Podarunkowego jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Realizacja Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Posiadacz akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

 

Facebook